بخش فهرستنويسي و آماده سازي

1397/6/21 0:0

* عملكرد مربوط به بخش فهرستنويسي فهرستنويسي کتب فارسي و لاتين برجسته‌ترين و تخصصي‌ترين وظيفه اين بخش مي‌باشد. کتاب بعد از دريافت ازبخش آماده‌سازي وارد بخش فهرستنویسی می‌شود. کتابدار اطلاعات کتابشناختی کتاب را در نرم‌افزار کتابخانه‌اي ديجيتال آذرخش جستجو می‌کند در صورتي كه كتاب براي اولين وارد بار كتابخانه شده باشد، کتابدار بخش فهرستنويسي کتاب را به صورت بنیادي فهرستنویسی می‌کند و اطلاعات آن را به نرم‌افزار کتابخانه‌اي وارد می‌کند و ركورد جديدي براي اين كتاب ايجاد مي‌شود. اما در صورتي كه نسخه قبلي اين كتاب در كتابخانه موجود باشد كتابدار شماره ثبت کتاب جدید را به آن اضافه می كند. * عملكرد مربوط به بخش آماده‌سازي بخشي از فعاليتهاي جنبي و نيمه حرفه‌اي بخش فهرستنويسي مربوط به روند تدارک يا آماده‌سازي کتب مي‌باشد. كتاب بعد از دريافت از ناشر وارد بخش آماده‌سازي شده و توسط كتابدار اين بخش با فاكتور و فهرست درخواست كتاب كنترل مي‌شود و در صورت همخواني با فاكتور، در سيستم كتابخانه ثبت شده و به آن برچسب امنيتي چسبانده مي‌شود و مهر ثبت كتاب زده مي‌شود و شماره ثبت و تاريخ آن درج مي‌شود. علاوه بر آن مهر كتابخانه در برخي از صفحات آن از جمله صفحه عنوان كتاب زده مي‌شود. اما در صورتي كه عنوان كتاب رسيده از ناشر با فاكتور و فهرست درخواست كتاب همخواني نداشته باشد به ناشر فرستاده مي‌شود و بعد از رفع اشكال مربوط به آن، كتاب دوباره به كتابخانه ارسال مي‌شود. بعد از انجام عمليات آماده‌سازي و فهرستنويسي، كتاب در سيستم كتابخانه ديجيتال آذرخش بارگذاري شده و بعد از آن جهت امانت در وارد مخزن كتابخانه مي‌شود.


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >