بخش فهرستنويسی و آماده سازی

1397/6/21 0:0

عملكرد مربوط به بخش فهرستنويسی: فهرستنويسی کتب فارسی و لاتين برجسته‌ترين و تخصصی ترين وظيفه اين بخش مي‌باشد. کتاب بعد از دريافت ازبخش آماده‌سازی وارد بخش فهرستنویسی می‌شود. کتابدار اطلاعات کتابشناختی کتاب را در نرم‌افزار کتابخانه‌ای ديجيتال آذرخش جستجو می‌کند. در صورتی كه كتاب برای اولين وارد بار كتابخانه شده باشد، کتابدار بخش فهرستنويسی کتاب را به صورت بنیادی فهرستنویسی می‌کند و اطلاعات آن را به نرم‌افزار کتابخانه‌ای وارد می‌کند و ركورد جديدی براي اين كتاب ايجاد می شود. اما در صورتی كه نسخه قبلی اين كتاب در كتابخانه موجود باشد كتابدار شماره ثبت کتاب جدید را به آن اضافه می كند. 

عملكرد مربوط به بخش آماده‌سازی: بخشی از فعاليتهای جنبی و نيمه حرفه‌ای بخش فهرستنويسی مربوط به روند تدارک يا آماده‌سازی کتب می باشد. كتاب بعد از دريافت از ناشر وارد بخش آماده‌سازی شده و توسط كتابدار اين بخش با فاكتور و فهرست درخواست كتاب كنترل می شود و در صورت همخوانی با فاكتور، در سيستم كتابخانه ثبت شده و به آن برچسب امنيتی چسبانده می شود و مهر ثبت كتاب زده می شود و شماره ثبت و تاريخ آن درج می شود. علاوه بر آن مهر كتابخانه در برخی از صفحات آن از جمله صفحه عنوان كتاب زده می شود. اما در صورتی كه عنوان كتاب رسيده از ناشر با فاكتور و فهرست درخواست كتاب همخوانی نداشته باشد به ناشر فرستاده می شود و بعد از رفع اشكال مربوط به آن، كتاب دوباره به كتابخانه ارسال می شود. بعد از انجام عمليات آماده‌سازی و فهرستنويسی، كتاب در سيستم كتابخانه ديجيتال آذرخش بارگذاری شده و بعد از آن جهت امانت در وارد مخزن كتابخانه می شود.


تاریخ بروز رسانی:   10 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >