زهرا صفایی


نام و نام خانوادگی : زهرا صفايی

سمت : مدير كتابخانه                                                                                                                            

نوع خدمت : رسمی

مدرک تحصیلی : دانشجوي PhD علم اطلاعات

پست الکترونیکی :  Zsafaei48@Gmail.Com

تلفن: 07733450069

سوابق تحصیلی و اجرایی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >